Co znamená, že premiér státu vrací 50 millionů

Dotační úřad vyšel opětovně vstříc společnosti Imoba ze svěřenského fondu současného premiéra Andreje Babiše. Politici schválili dohodu, podle které firma po odhalení dotačního podvodu Evropským úřadem boje proti korupci (OLAF), vrátí na základě výzvy úředníků celou dotaci ve výši 50 milionů. Dohoda je však nadstandardní a zákon ji nepožaduje. Imoba nechala do dokumentu včlenit, že vrácení peněz podle ní neznamená, že by porušila podmínky dotace.

Výbor Regionální rady středočeského operačního programu schválil dohodu se společností Imoba ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše tuto středu. “V této dohodě společnost Imoba, a.s., jako nástupce původního příjemce dotace deklaruje, že na základě výzvy k vrácení dotace vrátí poskytovateli dotaci ve výši 49 960 256 Kč, a to do 5 pracovních dní od uzavření této dohody,” stojí v tiskové zprávě.

O Čapím hnízdě
 » Žalobce zrušil obvinění Faltýnka, Babišovo stíhání trvá
 » Komise neproplatí analýzu k vymáhání dotace na Čapí hnízdo
 » Blíží se první promlčení Čapího hnízda
 » Murínem to nekončí. Odchod řeší i policisté z kauzy Čapí hnízdo
 » Otálení úřadů: Nedovolená podpora v kauze Čapí hnízdo

Jde o další krok v kauze projektu Čapí hnízdo, který na začátku tohoto roku Evropská komise díky zjištěním úřadu OLAF vyhodnotila jako dotační podvod, zpronevěru a porušení evropského práva. Česká republika následně vyjmula projekt z evropského financování a tím se vzdala možnosti podat proti rozhodnutí evropských orgánů rozpor. Verdikt OLAFu má tedy charakter správního rozhodnutí a je pravomocný.

Zákon o rozpočtových pravidlech možnost vyzvat k dobrovolnému navracení neoprávněné dotace připouští od roku 2015. V § 22 přímo vymezuje: “Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva k provedení opatření k nápravě a výzva k vrácení dotace nebo její části není pro příjemce dotace závazná.”

Pokud společnost, která obdržela dotaci v rozporu se zákonem, peníze dobrovolně navrátí, vyhne se daňovému řízení, ve kterém by musela zaplatit také penále. Imoba tak ušetřila 50 milionů korun.

V zákoně se nikde neuvádí, že by po výzvě k vrácení dotace měl úřad uzavírat s příjemcem neoprávněné dotace jakoukoliv dohodu. Právě takovou dohodu ale v případě Čapího hnízda schválili politici středočeského dotačního úřadu.

Text dohody oficiálně ani jedna ze stran nezveřejnila. Z neoficiálních informací nicméně vyplývá, že Imoba nechala do dokumentu nechala včlenit větu, že vrácení peněz dle ní neznamená, že by porušila podmínky dotace. Výše zmíněný posudek advokátů posvětil i uzavření této speciální dohody.

“Příjemce trvá na tom, že firma Čapí hnízdo i příjemce řádně splnili všechny své smluvní závazky vyplývající ze smlouvy, že neporušili žádné podmínky, které byly součástí dotačních pravidel závazných pro účastníky smlouvy ke dni jejího uzavření, a že firma Čapí hnízdo dle těchto podmínek naplňovala znaky malého podniku,” píše se mimo jiné podle serveru idnes.cz v dohodě.

Právě vložení takových vět není standardní.

Je zřejmé, že úřad nad rámec zákona uzavírá dohodu s někým, kdo podle hned několika úřadů zpronevěřil 50 milionů z veřejného rozpočtu. Veřejný subjekt by měl vždy postupovat v mezích a podle konkrétních ustanovení zákona. Možnost uzavření dohody však zákon úředníkům neukládá. Mají pouze vyzvat k navrácení dotace a vyinkasovat peníze na účet úřadu. V případě, že by příjemce peníze nevrátil dobrovolně, mělo by být bezodkladně zahájeno daňové řízení.

Pokud by tak v dohodě byly jakékoliv nové závazky vůči Imobě, mohlo by jít o protiprávní postup. Stejně tak uznání splnění závazků příjemce ze strany úřadu v případě, kdy Evropská komise rozhodla o porušení práva, by nemělo zákonnou oporu.

Jde o několikátý krok, kdy středočeský úřad vedený premiérovou stranickou kolegyní, vyšel Imobě vstříc. Kromě vloženého odstavce, dostala firma mimo jiné delší čas na rozhodnutí o vrácení peněz, než je obvyklé.

Úředníci středočeského dotačního úřadu si navíc zadali u dvou advokátních kanceláří právní analýzu, zda mají vůbec po Imobě peníze vymáhat. Analýzu odmítla proplatit Evropská komise, mimo jiné právě proto, že už rozhodla, že jde o neoprávněný výdaj. Analýza tak bude hrazena z prostředků českých daňových poplatníků. Výdaje na samotnou analýzu jsou sporné, protože jasný postup pro vymáhání dotace obsahuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a úřednici mají vlastní právníky, kteří by měli zákon znát.

Premiér je kvůli podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo také trestně stíhaný, stejně jako jeho manželka děti, švagr a bývalí manažeři. Na samotné trestní řízení by vrácení peněz nemělo mít vliv. Právníci se shodují, že dotační podvod je dokonaný ve chvíli, kdy jsou uvedeny do žádosti nepravdivé údaje.

Na co by ale mohlo mít vrácení dotace vliv, je výše případného trestu. Mohla by jej snížit.