Praní špinavých peněz a Čapí hnízdo: Plné znění podnětu pro finanční úřad

Na Andreje Babiše přišlo kvůli Čapímu hnízdu další oznámení. Jak exkluzivně informoval deník Neovlivní.cz (zde »), tentokrát jej obdržel finanční úřad v Pelhřimově. Tedy instituce, která přímo patří pod Babišovo ministerstvo financí. Podnět se týká podezření, že byl při operacích s akciemi farmy porušen zákon proti praní špinavých peněz. Jde o to, jakým způsobem a komu Babišovy děti za akcie platily.

Pod podnětem je podepsán autor, který se pojmenoval jako Pavel Adamec. Vychází z Babišova výroku o prodeji akcií rodině a připomíná, že platba za akcie musela proběhnout bezhotovostně. Pokud by se platilo “na dřevo”, šlo by podle něj o porušení zákona proti praní špinavých peněz.

Redakce Neovlivní.cz má oznámení k dispozici a rozhodla se je zveřejnit v plném znění.

Dokument

Věc: Podnět na prošetření porušení opatření proti praní špinavých peněz, konkrétně příslušných ustanovení zákona 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti ze strany fyzických a právnických osobo personálně a majetkově propojených s ministrem financí Ing. Andrejem Babišem

Z veřejně dostupných zdrojů dodnes není známa skutečnost nabytí akcionářských práv ke společnosti Farma Čapí hnízdo, a. s. (dnes Imoba), v letech 2007 – 2008, které by prokazatelně určilo, kdo byl skutečným vlastníkem společnosti k datu podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Dle výsledku auditu Ministerstva financí, vedeného dnešním vlastníkem výše uvedené společnosti Andrejem Babišem, došlo ke ztrátě dokumentů prokazujících skutečného vlastníka společnosti v rozhodném období. Tyto skutečnosti nasvědčují možnému úmyslnému porušení příslušných ustanovení zákona o omezení plateb v hotovosti (č. 254/2004 Sb.), kdy povinné subjekty (společnost prodávající akcie a nabyvatelé akcií – údajně rodinní příslušníci ministra financí Andreje Babiše) měly povinnost uhradit prostřednictvím bezhotovostní platby finanční částku rovnající se hodnotě nabytých akcií na majitele.

Podle účetní závěrky Agrofertu z roku 2008[1] prodala během roku 2007 jedna ze společností holdingu Agrofert, společnost ZZN Pelhřimov a.s., akcie své dceřiné společnosti ZZN Agro Pelhřimov (později přejmenované na Farma Čapí hnízdo a.s.). Podle údajů z výpisu obchodního rejstříku společnosti ZZN Agro Pelhřimov k převodu došlo 1. prosince tohoto roku, neboť k tomuto dni byl vymazán z obchodního rejstříku údaj o jediném akcionáři. Obchodní rejstřík ani účetní závěrka Agrofertu již ovšem neuvádějí, komu byly akcie ZZN Agro Pelhřimov (později přejmenované na Farma Čapí hnízdo a.s.) prodány. Co lze ovšem s jistotou tvrdit ovšem je, že kupci akcií museli být minimálně dva: pokud by byl pouze jeden, musel by se zapsat do obchodního rejstříku, jako tomu bylo předtím, když byla jediným akcionářem společnost ZZN Pelhřimov.

Rovněž lze s jistotou říci, jaká byla hodnota převáděných akcií, neboť měsíc před uskutečněním převodu ke dni 31. 10 2007 zpracovala společnost PROSCON s.r.o. znalecký posudek (znalecký posudek č. 1103/07), v němž ocenila čisté obchodní jmění společnosti ZZN Agro Pelhřimov a.s. (později přejmenované na Farma Čapí hnízdo a.s.) na hodnotu 2 346 000 Kč (str. 16 znaleckého posudku). Stejnou či přibližně stejnou hodnotu proto muselo mít i 100 % akcií společnosti ZZN Agro Pelhřimov (později přejmenované na Farma Čapí hnízdo a.s.) ke dni převodu na nové majitele, k němuž došlo nejpozději měsíc po ocenění dne 1. prosince 2007. Tuto částku 2 346 000 Kč museli noví majitelé zaplatit na účet prodávajícího, tj. společnosti ZZN Pelhřimov a.s. Pokud těmito kupci byli ze 60 % Martin Herodes (bratr Moniky Babišové), a ze zbylých 40 % dvě zletilé děti Andreje Babiše, které Andrej Babiš za akcionáře označil, pak musel první z nich zaplatit za 60 % akcií 1 407 000 Kč (60 % z 2 346 000) a každé ze zletilých dětí Andreje Babiše 470 000 Kč (20 % z 2 346 000). K platbě za akcie muselo dojít v období od 31.10.2007 (datum vystavení posudku) a 31.12.2007 (k tomuto dni byla zpracována výše uvedená závěrka společnosti Agrofert, podle které byl již majetkový podíl (akcie) ve společnosti ZZN Agro Pelhřimov prodán).

Vzhledem k tomu, že tehdy platný zákon o omezení plateb v hotovosti (č. 254/2004 Sb.) požadoval v § 4, odst. 1, aby platby nad 15 000 EUR byly prováděny bezhotovostně, museli všichni tři nabyvatelé ze svých bankovních účtů poukázat na bankovní účet společnosti ZZN Pelhřimov a.s. výše uvedené částky. Záznamy o platbách za akcie ZZN Agro Pelhřimov a.s. (později přejmenované na Farma Čapí hnízdo a.s.) by měly být dohledatelné, jak na účtech ZZN Pelhřimov a.s. (příchozí platby), tak na účtech Martina Herodesa i obou zletilých dětí Andreje Babiše (jako odchozí platby). Kurz eura se mezi 31.10.2007 a 31.12.2007, kdy k převodu vlastnictví došlo pohyboval mezi hodnotou 27,25 Kč a 26,00 Kč za euro, přičemž průměrný kurz za toto období činil 26,54 Kč.

Kontext:

capi_hnizdo_babis
» Babišovi podřízení zkoumají účty jeho dětí
» Analýza: Co úředník Bureš zamlčel v auditu k Čapímu hnízdu
» Klíčové dokumenty k projektu Čapího hnízda se ztratily
» Babišův Bureš píše Komisi: K Čapímu hnízdu důkazy sehnat neumím
 » Dilema úředníka Bureše, má dva měsíce na proklepnutí svého šéfa Babiše
vetev_vetvicka_drevo
 » Investigativní speciál: Všechny větvičky Čapího hnízda

Pokud záznamy o příchozích či odchozích platbách za koupi akcií na účtech zmíněných osob existují (což je nepravděpodobné, protože by tuto skutečnost ověřil audit Ministerstva financí vedeného Ing. Andrejem Babišem) , bude možné doložit kupce a zároveň vlastníky pozdější společnosti Farma Čapí hnízdo a.s., neboť těmito vlastníky budou osoby, jež budou na účtech společnosti ZZN Pelhřimov a.s. uvedeni jako odesilatelé platby odpovídající kupní ceně akcií společnosti ZZN Agro Pelhřimov (později přejmenované na Farma Čapí hnízdo a.s.).

Pokud záznamy a příchozích či odchozích platbách neexistují ani na účtech zmíněných osob, ani není z bankovního účtu ZZN Pelhřimov a.s. zřejmé, že by obdržel platbu za akcie ZZN Agro Pelhřimov a.s. (později přejmenované na Farma Čapí hnízdo a.s.) od někoho jiného, nemohla být kupní cena za tyto akcie zaplacena jinak než hotovostně. Pokud k hotovostní platbě za akcie došlo, pak se všichni zúčastnění, ať už příjemci či odesílatelé hotovostní platby, dopustili porušení zákona o omezení plateb v hotovosti (správního deliktu podle § 6, odst. 1 tohoto zákona v tehdy platném znění).

Jak hotovostní, tak i bezhotovostní platba, stejně jako účetní vypořádání finanční operace související s převodem akcií musí být dle příslušných ustanovení zákona o účetnictví prokazatelně evidováno jako součást daňové účetní evidence (včetně průkazných dokladů – smlouva, výpis z bankovního účtu, pokladní doklad, apod.) prodávající společnosti. Pokud taková platba zaevidována není, nedošlo k realizaci prodeje akcií a společnost Farma Čapí hnízdo, a. s. byla po celou dobu ve vlastnictví společnosti ZZN Pelhřimov a.s., přičemž by tato skutečnost nasvědčovala spáchání dotačního podvodu při poskytování dotace malému a střednímu podniku.

Jelikož k promlčení porušení uvedeného zákona je třeba 10 let (§ 6, odst. 3 tohoto zákona v tehdy platném znění), měl by příslušný finanční úřad a celní úřad, jež vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona (§ 5, odst. 1, písm. a)) ohledně výše uvedených skutečností neprodleně zahájit šetření. Dojde-li k závěru, že k porušení zákona ze strany některé z výše uvedených osob došlo, měl by uložit pokutu minimálně ve výši 10 000 Kč a maximálně do výše 5 000 000 Kč (§ 6, odst. 1 tohoto zákona v tehdy platném znění).

Podávám tímto podnět k prošetření pravděpodobného porušení zákona, jehož hlavním cílem (dle informací uvedených na internetových stránkách Ministerstva financí) je zabránění praní špinavých peněz.

Vzhledem k místní příslušnosti společnosti, která byla povinna přijmout bezhotovostní platbu na účet, je tento podnět k prošetření předkládán na:

· Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Pelhřimově, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov,
· Územní pracoviště Celního úřadu pro Kraj Vysočina v Pelhřimově, Myslotínská 1786, 393 01 Pelhřimov.

Pavel Adamec, Praha 6. 7. 2016