Znění trestního oznámení, ministra financí viní z bankovních manipulací

Na státním zastupitelství v Praze leží již týden trestní oznámení kvůli státnímu dluhu. Zní přímo na Andreje Babiše. Ministra financí viní z bankovních manipulací, kterých se dopouštěl ve prospěch svého privátního byznysu. Předkládáme vám jej v plném znění.

Redakce Neovlivní.cz už před rokem zveřejnila zprávu o třaskavém materiálu ministerstva financí. Auditoři zkoumali, jak stát v posledních deseti letech spravoval státní dluh. Škody podle nich přesáhli 10 miliard korun (podrobněji v původní zprávě zde »).

Babišův úřad od té doby oddaloval rozhodnutí, jak na zjištění z auditu reagovat. Deník Neovlivní.cz ve čtvrtek informoval, že se nakonec úřad na policii obrátil (v této zprávě »). Souběžně už však na státním zastupitelství leží jiné čerstvé trestní oznámení kvůli státnímu dluhu – přímo na Andreje Babiše.

Redakce má text trestního oznámení k dispozici a rozhodla se jej zveřejnit v plném znění. Podání je anonymní, autor svou anonymitu ospravedlňuje tím, že je “ve své pozici smluvně vázán mlčenlivostí”.

V textu mimo jiné píše, že ministr “prolongoval a nabízel podmínky, kdy určité banky prokazatelně získávají výhodnější podmínky vůči státu”. A od stejných bank pak “získával výhodnější obchodní podmínky pro firmy.”

Čtěte také: Jedno trestní oznámení za druhým. Kdo se snaží dostat Babiše? » 

Babišův holding Agrofert označil tvrzení za absurdní, mluvčí společnosti Karel Hanzelka pak v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že firma bude podávat také trestní oznámení. Bude chtít vypátrat, který že anonym podává trestní oznámení. “Jsme přesvědčeni, že autorem všech těchto trestních oznámení je tatáž osoba, které nejde o nic jiného než o poškození naší firmy a jejího majitele. Koncern Agrofert proto podává trestní oznámení na neznámého pachatele pro cílené pomluvy a poškozování dobrého jména naší společnosti,” citoval server Hanzelku.

 

DOKUMENT

Městskému státnímu zastupitelství v Praze

Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby
kriminální policie a vyšetřování

V Praze dne 10.5. 2016

Věc: OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU

Ve smyslu § l58 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění, podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona, § 329 – zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem získání značného majetkového prospěchu a zisku.

Odůvodnění:

Podávám tímto trestní oznámení na Andreje Babiše, současného ministra financí, pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle ustanovení § 329 odst. 1 písm. a/, b/, c/ a odst. 3 písm. a/, b/, trestního zákoníku. Tohoto trestného činu se podezřelý dopustil v době, kdy se stal ministrem financí. Andrej Babiš prolongoval a nabízel podmínky, kdy určité banky prokazatelně získávají výhodnější podmínky vůči státu.

Souběžně s tím od stejných bank získával výhodnější obchodní podmínky pro firmy, které jsou jím buď přímo ovládanané nebo jinak spřízněné. Andrej Babiš tak hrubým způsobem zneužil interní informace a z pozice své funkce zcela vědomě a účelově ovlivnil stávající pravidla. A to za zjevným účelem získání značného prospěchu nebo přímo finančního zisku pro sebe, osoby blízké, své firmy, či firmy jím ovládané zjevně či skrytě, popř. pro jiné subjekty, které jsou ve sféře jeho osobního vlivu.

Souhrn a podstata toho, v čem došlo k přímému porušení zákona:

Počátkem roku 2014 Ministerstvo financí ČR (dále jen MFČR) investovalo desítky miliard korun, které byly předtím uloženy u České národní banky. Tato „lukrativní a nadlimitní” státní zakázka byla realizována ve skrytu, bez výběrového řízení a podrobnosti o podmínkách jednotlivých kontraktů byly a zůstaly zcela mimo veřejnou kontrolu. Navíc nebyla nikdy uvedena přesná investovaná částka, přestože byly státní finanční prostředky obchodovány s komerčními subjekty. Až následně, pod tlakem sdělovacích prostředků, ministr Andrej Babiš potvrdil, že „to bylo deset až patnáct bank se sídlem v tuzemsku a stát tak vydělal pár desítek miliónů.” Tato transakce nastolila, zjevně v rozporu ze zákonem, nerovné postavení jednotlivých finančních ústavů.

V bankovním sektoru, zejména mezi manažery korporátního bankovnictví, je veřejným tajemstvím, že za dobu působení Andreje Babiše na MFČR došlo k úpravě obchodních podmínek a smluv mezi některými bankovními institucemi a společností z holdingu Agrofert, a to jednoznačně ve prospěch holdingu Agrofert a jejího majitele.

Podezření, že byl spáchán trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele je o to vyšší, že ke změnám došlo v návaznosti na výše uvedenou transakci. Ještě před jejím uskutečněním navíc proběhlo několik neoficiálních a utajovaných schůzek ministra financí Andreje Babiše a jím pověřených osob s některými představiteli bankovních domů v ČR. Blízká vazba na jednoho – dnes už bývalého – reprezentanta velké banky je i předmětem článků v médiích.

Pomyslným svorníkem, který hraje podstatnou roli v celém případu je, že Andrej Babiš, jako osoba, je dlužníkem. Z konsolidované výroční zprávy holdingu Agrofert, jehož je Andrej Babiš jediným vlastníkem, vyplývá, že jeho společnost dlužila na konci roku 2013 bankám více než 24,5 miliardy korun. Následně, v době, kdy dostal Andrej Babiš MFČR pod svůj vliv (upozorňuji tímto na četnost personálních změn), se zároveň zvyšuje i ochota a vstřícnost některých bank půjčovat mu další finanční prostředky. Na konci roku 2014 totiž dlužná částka holdingu přesáhla 25,2 miliardy korun. V přímé kontradikci se zákonnými povinnostmi pak je, že Andrej Babiš tyto skutečnosti dopředu a veřejně neoznámil jako možný střet zájmů. A to jak při správě státních financí, tak před jejich neveřejným obchodováním s komerčními bankami. Toto ohlášení střetu zájmů má přitom přesně vymezenou zákonnou podobu.

Podezření posiluje i „pozoruhodné nekonání” Andreje Babiše po ukončeném auditu smluv mezi státem a bankami. Z dokumentu č. 2014/09/01, který vypracoval odbor vnitřního auditu MFČR vyplývá, že při obchodech s bankami resort v minulosti (před příchodem Andreje Babiše na MFČR) opakovaně sjednával pro stát krajně nevýhodné podmínky. V závěrečném doporučení auditoři, včetně přizvaného soudního znalce z oboru ekonomiky Jaroslava Brady, doporučují trestně právní kroky vůči konkrétním úředníkům i finančním institucím, které „využily” pochybení státního aparátu, a to ve svůj prospěch. K tomu však zatím nedošlo a pokud je mi známo MFČR ani tyto kroky nechystá. Důvodem „nekonání” je údajně to, že by tyto kroky znamenaly přímý spor s několika bankami.

Mezi některými bankami a společností Agrofert byl vytvořen zcela zvláštní klientelistický vztah, který dosud trvá. Tento vztah by nemohl vzniknout pokud by Andrej Babiš nezastával tak vlivnou pozici ve státní správě a politice. Kontrolní mechanismy státu – a stejně tak i mnoha bank – nejsou nastaveny tak, aby tuto „specifickou formu a výklad pravidel” odhalily. Na tyto skutečnosti jsem v rámci svých pravomocí a kompetencí opakovaně upozorňoval, a to především proto, že veřejnost, dokonce ani profesní, nemá tušení, že k této situaci došlo a v této praxi je i nadále pokračováno. Chybí prostě účinné kontrolní mechanismy. Výsledkem byl pouze zostřený tlak na mou osobu, který hraničil se
zastřeným vyhrožováním.

Vzhledem k tomu, že jsem ve své pozici smluvně vázán mlčenlivostí, dávám tímto podnět orgánům činným v trestním řízení. Věřím, že následné vyšetřování odhalí podstatné okolnosti, povahu a závažnost chování Andreje Babiše. Stejně tak jako stanovení následků a výši způsobené škody i bezdůvodného obohacení a okolností, které vedly k trestné činnosti, nebo umožnily její spáchání. Zároveň toto oznámení dávám na vědomí dohledovým orgánům bankovního trhu v ČR a oddělením complaints konkrétních bankovních institucí, včetně jejich centrál v zahraničí.

Pevně věřím v korektnost a nezávislost vyšetřování, přestože z výše uvedených důvodů neuvádím osobní nacionále.

Na vědomí:

_ Česká Národní Banka _

_ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže _

_ Nejvyšší kontrolní úřad _

_ Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR _

Dále na vědomí:

_ City Bank _

_ Česká spořitelna _

_ Československá obchodní banka _

_ Komerční banka _

_ Moneta Money Bank _

_ Raiffeisenbank _

_ UniCredit Bank _