Za kulisy moci: Vitásková popisuje Sobotkovi, kdo připravil tarify

Předsedkyně ERÚ, která je v posledních týdnech pod tlakem z mnoha stran, zveřejnila dopis premiérovi. Detailně v něm popisuje, kdo a jak ve skutečnosti připravoval návrh kontroverzních tarifů elektřiny. Zároveň popisuje svou roli i odpovědnost kabinetu významně jinak, než jak vychází z oficiální vládní komunikace.

Alena Vitásková prožívá týden, ve kterém si vyslechla zatím nepravomocný trest vězení za údajně nelegální podporu solárních elektráren a také velmi hlasitou kritiku Bohuslava Sobotky za to, jak její úřad připravil nové tarify cen elektřiny, které podle předsedy vlády poškodí masu lidí.

O něco lepší zprávu se Vitásková dozvěděla 25. února, kdy jí kabinet po měsících dohadů přiznal speciální status, tudíž Vitásková nemusí spadat pod gesci nového služebního zákona (který by ji mimo jiné vyautoval kvůli odsouzení z funkce). Ve stejný den pak předsedkyně ERÚ pověsila na web dopis, který poslala premiérovi a v němž vyvrací tvrzení, že chyby v návrhu tarifů elektřiny jsou její chyba.

Naopak, píše Vitásková, celý proces proběhl podle oficiálních not vlády a s přímým zapojením ministerstev, ČEZu a dalších vlivných subjektů.

Avšak protože výsledku pracovního týmu nedůvěřovala, odmítla návrh úřadů a velkých firem podepsat, zadala si dva nezávislé posudky a následně navíc požádala veřejnost, aby tarifní změny nejprve připomínkovala, tvrdí předsedkyně ERÚ.

Nabízíme celé znění dopisu v nekomentované podobě, dokument najdete pod náhledem originálu v textové podobě.

Dopis_Vitaskova_Sobotka_Tarify

V Jihlavě dne 23. února 2016
Č.j.: 04237-2212014-ERÚ

Vážený pane předsedo vlády,

dovoluji se na Vás obrátit otevřeným dopisem v záležitosti přípravy Nové tarifní struktury v elektroenergetice. Velmi vítám, že se o danou problematiku zajímáte a ráda bych takto veřejně sdělila několik informací, které v záplavě nejrůznějších zavádějících kampaní zanikají.

V úvodu mi dovolte upozornit, že návrh nové tarifní struktury vznikl na základě vládou schválených strategických dokumentů (zpracovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu).

Aktualizovaná státní energetické koncepce, úkol 6.2 Nástroje v oblasti výkonu státní správy, uvádí: “Revize tarifů a jejich struktury pro budoucí regulační období ve vazbě na vývoj inteligentních sítí, rozvoj decentralizovaných zdrojů a pasivních domů tak, aby byl udržen nediskriminační a spravedlivý způsob účasti jednotlivých skupin uživatelů sítí na jejich nákladech” s datem splnění úkolu do 31. 12.2016.

Analogicky se zrněna tarifní struktury předpokládá i v Národním akčním plánu pro chytré sítě v bodě 5.6 Současný a možný budoucí model regulace včetně tarifů, kde je termín dokončení dokonce listopad 2015 s tím, že odpovědnost má Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na základě výše uvedených závazných materiálů byl sestaven pracovní tým “Nové tarifní struktury”, ve kterém jsou zastoupeni experti z oblasti elektroenergetiky. Pracovní tým je složený z Řídicího výboru, Expertního týmu, Tarifní komise a Oponentní rady.

Vedoucím Řídicího výboru projektu byla za Energetický regulační úřad jeho současná místopředsedkyně Martina Krčová, posléze bývalý první místopředseda Energetického regulačního úřadu Jan Nehoda, který mi stávající návrh Nového tarifního systému předkládal ke schválení.

Členy řídicího výboru jsou zástupce Ministerstvo průmyslu a obchodu (Pavel Šolc, posléze Lenka Kovačovská), OTE, a.s. (Jiří Šťastný, posléze Aleš Tomec), Sdružení velkých spotřebitelů energie (Luděk Piskač, posléze Jaromír Vorel), ČEPS, a.s., (Miroslav Vrba), ČEZ, a.s. (Ivo Hlaváč), ČEZ Distribuce, a.s. (Richard Vidlička), E.ON Distribuce, a.s. (Josef Havel, posléze Zdeněk Bauer), PREdistribuce, a.s. (Milan Hampl).

Expertní tým je složen ze zástupců Energetického regulačního úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu, E.ON Distribuce, ČEZ, PRE, EGÚ Brno, SEVEN, o.p.s., Sdružení velkých spotřebitelů energie a České fotovoltaické asociace.

Tarifní komisi tvoří zástupci Energetického regulačního úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu, ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, PRE distribuce, ČEZ Prodej, E.ON Energie, Pražská energetika, OTE, Sdružení velkých spotřebitelů energie a EGÚ Brno.

Oponentní rada je složena výhradně ze zástupců Sdružení velkých spotřebitelů energie.

Výše uvedené informace zveřejňuji zejména proto, že úkol plynoucí ze schválených vládních materiálů byl společným projektem skupiny expertů, která mne přesvědčovala, že nové tarify jsou nastaveny v souladu s vládními materiály, že napraví diskriminaci ve staré tarifní struktuře a že budou mít minimální dopady na konečné spotřebitele. Jakýkoliv jejich odklad by dle jejich názoru mohl znamenat dodatečné náklady v regulovaných službách.

Předloženým výsledkem expertní skupiny jsem si však nebyla jistá a chtěla jsem si své pochyby nechat vyvrátit. Nařídila jsem zpracování dvou nezávislých oponentních posudků jeden z vysoké školy a druhý z podnikatelské sféry. První posudek zpracoval tým ČVUT, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, druhý zpracovala uznávaná expertní společnost PMAC. Oba oponentní posudky rovněž potvrdily možné okamžité zavedení nové tarifní struktury do praxe.

V listopadu 2015 jsem tedy stála před rozhodnutím, zda nové tarify zavedu. Šla jsem do rozporu s doporučením expertního týmu, oponentních posudků a odmítla jsem novou tarifní strukturu podepsat. Naopak jsem nařídila veřejný konzultační proces se všemi občany České republiky. Zároveň jsem informaci o novém tarifním systému zaslala k diskuzi všem členům vlády, do Parlamentu a do Senátu ČR i na další místa.

Jenom díky mému osobnímu zásahu a možná i statečnosti se nyní vypořádávají připomínky veřejnosti, jenom díky mému osobnímu zásahu je možné tarify upravit tak, aby negativně nedopadly na skupinu spotřebitelů a zákazníků v České republice. Energetický regulační úřad nyní zpracovává přes 15 tisíc připomínek v největším konzultačním procesu v historii, čelí bezprecedentnímu útoku spamovacích robotů a kampaní nejrůznějších sdružení.

Překvapilo mne, že se najednou ti, kteří projekt prosazovali a připravovali, tváří, že “sedí na zadním sedadle” a že s ním vlastně nemají nic společného, že je to rozhodnutí výhradně Energetického regulačního úřadu.

Sdílím Váš názor, že není nutné nové tarify zavádět ihned, neboť Energetický regulační úřad v rámci nastavování pravidel pro IV. regulační období zajistil pro regulované subjekty dostatek prostředků na údržbu, obnovu a rozvoj sítí.

Ujišťuji Vás, vážený pane předsedo vlády, že po vyhodnocení připomínek budou provedeny úpravy tarifního systému tak, aby byly nastaveny rovné podmínky pro všechny účastníky trhu.

Přenosové a distribučním společnostem budou uznány pouze oprávněné náklady pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu s ohledem na přijatelnou cenu pro konečného zákazníka a v žádném případě nedojde k negativnímu dopadu na zranitelné zákazníky. V této souvislosti jako nezávislý národní regulátor budu rovněž požadovat úpravu ASEK a NAP SG tak, abychom při úpravě tarifů nebyli s těmito strategickými vládními dokumenty v rozporu.

S úctou
Ing. Alena Vitásková, předsedkyně
Energetický regulační úřad

Komu:
Vážený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
11801 Praha 1- Malá Strana