Návrhy STAN během koronakrize

NAŠE NÁVRHY A VÝZVY K ZAVEDENÍ OPATŘENÍ:

 • Zavedení klouzavé podpory 500 Kč denně i po 30. dubnu
 • Klouzavá podpora na každý další den omezení či uzavření podniků z důvodu nařízení vlády, namísto pevného termínu
 • Zvýšit podporu z 25 000 Kč na 30 000 Kč
 • Upravit a zjednodušit parametry pro získání finanční podpory
 • Poskytnout příspěvek na fixní náklady ve výši 80 % nájemného pro gastronomické služby a 100 % pro ostatní služby
 • Zahrnout finanční podporu i na jiné formy jako jsou DPP, DPČ atd…
 • Z výkonu rozhodnutí (exekuce) vyjímáme daňový bonus a odstupné. Přijde nám tristní, že daňový bonus lze v exekuci zabavit. Daňový bonus zvýhodňuje rodiče s dětmi a jeho vyjmutí nám přijde fér
 • Odklad zabírání nemovitostí a zákaz dražeb nemovitostí pro dluh do 100 000 Kč.
 • Ze zákona umožnit při splácení nejprve splácet jistinu dluhu, pak až jejich příslušenství.
 • Odklad mobiliárních exekucí. To znamená, aby exekutor v době nemohl vstoupit do dlužníkova obydlí.
 • Zavedení zálohového výživného po dobu trvání krize. Soudy jsou v současné době zahlcené a fungují v omezeném režimu. Lidé mají omezený příjem. To jsou motivace, které mohou plátci alimentů zneužívat k jejich neplacení. Nechceme, aby na to doplatili matky samoživitelky.
 • Navýšení nezabavitelné částky z dvojnásobku na čtyřnásobek životního minima
 • Zkrácení doby v osobním bankrotu na 3 roky a zrušení 30% hranice na jeho konci. To po nás vyžaduje směrnice EU do července 2021 a není důvod to odkládat.
 • okamžitě otevřít malé obchody s plochou do 200 m2 bez ohledu na sortiment a farmářské trhy
 • Návrh na rozšíření okruhu OSVČ, které mohou žádat o příspěvek i na OSVČ, které mají vedlejší činnost, ale jsou zároveň zaměstnanci. Hlavním důvodem jsou případy, kdy příjem ze zaměstnaní je citelně nižší než z vedlejší činnosti OSVČ. Např. hudebník/učitel v ZUŠ, učitel TV/sportovní trenér
 • otevřít školy a umožnit dobrovolnou výukupro děti těch rodičů, kteří si to přejí – nechat volbu pro tento školní rok na rodičích; u dětí, jejichž rodiče se obávají nákazy, umožnit domácí výuku se závěrečným přezkoušením
 • Zřízení operačního programu pro čerpání bezúročných úvěrů pro ty nájemce, kteří nejsou schopni v důsledku vládních opatření platit své nájmy
 • Návrh, který ruší zbytečný požadavek na potvrzení o uzavření škol při žádosti o podporu. V době krize, kdy jsou školy plošně uzavřené je to absurdní nesmysl
 • Doprovodné usnesení PSP ČR, aby vláda neposkytovala podpůrná ekonomická opatření obchodním korporacím sídlícím v daňových rájích zapsaných na seznamu EU
 • Navrhli jsme prodloužení nouzového stavu do 10. května
 • Návrh usnesení, které vychází z návrhu finančních podpor STAN, které by mělo zavázat MPSV ke změně Kurzarbeitu = Program Antivirus, aby podpora u přímo postižných podniků byla 100 % (malé a střední) a u velkých 80 %. U nepřímo 80 %, resp. 60 %.
 • Navrhli jsme zřízení Dočasné komise pro dohled nad využíváním dat od mobilních operátorů, z platebních karet a dalších citlivých údajů v souvislosti se zavedením tzv. chytré karanténykterá by měla fungovat přibližně do srpna příštího roku. Dočasná komise umožňuje zapojení nejen poslanců, ale také nominanty poslaneckých klubů z řad externích odborníků.
 • Návrh, který řeší situaci u OSVČ, které v panice po vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření přerušily činnost a případně se přihlásily na Úřadu práce. Bude jim umožněno toto přerušení vzít zpět a nahlížet na ně, jako kdyby k přerušení nedošlo
 • Návrh zahrnout mezi úvěry, kde lze zažádat o odklad splátek i úvěry zajištěné termínovanou operací na finančním trhu. Tyto úvěry dle PN mají často pronajimatelé na nemovitosti, které pronajímají. Pokud nájemníci nebudou muset splácet z důvodu ST 815/816, mohou se pronajímatelé dostat do potíží, jelikož budou muset z dlužného nájemného za tyto tři měsíce odvést DPH a ještě za nájemce zaplatit energie, vodu, úklid atd. To může vést k insolvenci celé řady vlastníků nemovitostí.
 • Vyzvali jsme v otevřeném dopise vládu, aby přijala několik opatření na pomoc pendlerům:
 • dovolit matkám samoživitelkám a rodičům dětí do tří let překračovat hranice denně, stejně jako pendlerům pracujícím ve zdravotnictví, sociálních službách atd.
 • Dále možnost povolit pendlerům ze závažných důvodů přijet ze zahraničí i dříve než po uplynutí povinného turnusu, aniž by byl ohrožen jejich status pendlera
 • úprava podmínek pro pendlery v režimu „Kurzabeit“ nebo využití tzv. chytré karantény.
 • Vyzvali jsme vládu k omezení maximální výše úroků na dobu 6 měsíců ve výši 10 % p.a. a zastropování smluvních pokut spotřebitelských úvěrů.
 • Návrh na vyjmutí platby energií z návrhu zákona, který umožňuje odložení nájemného. Povinnost pronajímatelů tyto náklady nadále hradit vůči všem dodavatelům energií a dalších služeb není tímto ani jiným zákonem dotčena. Je tedy nespravedlivé dovolit nájemcům tyto odložit úhradu za tyto náklady, a přitom zároveň požadovat od pronajímatelů jejich úhradu v řádné době splatnosti. Pokud pronajímatelé nedostanou zaplaceno od nájemců, nebudou schopni platit tyto služby dodavatelům energií a dalších služeb a dojde k řetězové reakci neplacení a druhotné platební neschopnosti v celé ekonomice (právě včetně dodavatelů energií, kteří jsou považováni za kritickou infrastrukturu ekonomiky).
 • odpustit zdravotní a sociální pojištění na určitou dobu pro OSVČ, odložit a odpustit část sociálního pojištění, které zaměstnavatelé platí za zaměstnance
 • posunout termín účetní závěrky i nutnost schválení valnou hromadou
 • prodloužit správní lhůty obecně
 • zastavit veškeré kontrolní akce – správní kontroly, které nesouvisí se zdravotními problémy a krizovým stavem
 • alokovat peníze na jedno místo (např. Českomoravská záruční a rozvojová banka), odkud se bude rozhodovat o přímých investicích do ekonomiky, např. formou bezúročných půjček podnikatelům (zároveň vytvořit mechanismy proti zneužívání)
 • zastavit odliv dividend nadnárodních firem z ČR – vyjednat dohodu s těmito korporacemi, aby peníze na dividendy neodešly mimo ČR, ale reinvestovaly se na českém území
 • zavést krizový management čerpání peněz z fondů EU – zjednodušit posuzování projektů a přehodnotit, které jsou potřebné pro překonání dopadů pandemie
 • přehodnotit výdaje státního rozpočtu – omezit např. slevy na jízdné
 • Návrh odstraňuje ty nejzásadnější právní problémy zákona o nájemném, například splatnost neuhrazeného nájemného, režim nájmů, které skončí/zaniknou v ochranné době, upřesňuje terminologii a odstraňuje ustanovení, které přináší nejednoznačný výklad a mohou být zdrojem budoucích sporů.
 • navrhujeme, aby hygienické stanice povinně informovaly starosty o výskytu koronaviru v jejich obcích.
 • umožnit poskytování ošetřovného i rodičům dětí z uzavřených mateřských škol
 • Vyzýváme proto vládu, aby zajistila ochranu zdravotnického personálu
 • Vyzýváme vládu, aby urychleně řešila kapacitu testování na virus – množí se případy, kdy se lidé s příznaky testu nedomohou