Dopravní podnik: Společný podnik s Pentou si ohlídáme

Chystaný společný podnik hlavního města a investiční skupiny Penta k výstavbě nové trasy metra vzbuzuje řadu otázek. Bez toho, že budou vyjasněné, zůstává projekt pro Prahu krajně rizikový. Projděte si argumentaci Dopravního podniku, který ve společném projektu s Pentou má zastupovat zájmy města.

 

1. Jakým způsobem je smluvně garantováno, že společný podnik obdrží zisky z dokončeného projektu?
Tato garance vyplývá ze stanov a akcionářské smlouvy budoucího společného podniku. O výplatě dividend společného podniku nelze rozhodnout bez souhlasu DPP. Zájmem DPP přitom bude, aby se zisky společného podniku kumulovaly na účtu nerozděleného zisku a budou přednostně využity na splácení bankovního dluhu. Nepředpokládá se vyplacení dividend, protože po 15 letech je strategický partner (Penta) povinen prodat svůj podíl 51 % za 0,- Kč DPP.

2. Proč má ve společném podniku město držet 49% a Penta 51%? Jak jsou smluvně ošetřena rizika vyplývající z toho, že podnik Praha nebude ovládat?

Pokud by DPP měl ve společném podniku většinový podíl, musel by DPP jako majoritní akcionář převzít odpovědnost za jeho financování, podnikatelský plán, musel by společný podnik účetně konsolidovat atd.

Ve společném podniku nejde o řešení výstavby trasy I.D jako takové, tuto výstavbu nadále zajišťuje DPP. Jde o řešení nadzemní části 8 stanic metra a především o koncepční řešení využití pozemků, které by jinak musel stejně DPP vykoupit, a které DPP stavebně nepotřebuje pro výstavbu metra. Vlastníci nechtějí prodávat pouze části pozemků, chtějí prodat co nejvíce, a to i když takové pozemky DPP reálně nepotřebuje. Hledalo se řešení, které by neohrozilo výstavbu metra, ale které by zároveň vedlo k ekonomicky rozumnému využití potenciálu pozemků, které by se stejně musely koupit. Celkově bude společný podnik hospodařit asi z 15 % z celkového rozpočtu na výstavbu trasy I.D pražského metra, tj. s max. cca 6,5 mld. Kč, přičemž je reálný předpoklad, že se tato částka sníží.

Hlavní město Praha může pozemky vykupovat pouze na základě znaleckého odhadu. Tento odhad může navýšit pouze tehdy, pokud by vyšší výkupní cena měla ekonomické opodstatnění ve formě například vyšších výnosů. Historicky se ukázalo, že Rada hl. m. Prahy a zastupitelstvo hl. m. Prahy jsou ochotni přistupovat maximálně na 15 % navýšení znaleckých odhadů. To však ani zdaleka nestačí. Majitelé dotčených pozemků běžně požadují 3x – 10x vyšší ceny.

Město nemá způsob, jak tyto pozemky vykoupit, protože za ně nedokáže nabídnout cenu požadovanou vlastníky těchto pozemků. Hlavní město Praha ani DPP by nikdy nedokázaly vykoupit pozemek za cenu např. 10 000 Kč/m2, když znalecký posudek říká, že cena takového pozemku je 2000 Kč/m2. Nikdo v zastupitelstvu, v radě nebo v představenstvu DPP by pro to nezdvihl ruku, protože by se oprávněně bál, že bude vyšetřován policií, a následně obviněn, že nejednal s péčí řádného hospodáře, protože proti takto vysoké ceně nedokáže postavit potenciální výnos. To dokáže pouze společnost, která tyto pozemky následně zhodnotí developmentem, má ekonomický motiv. Vyvlastňovací proces by podle právního posudku advokátní kanceláře Brož, Sedlatý trval 10 až 15 let, přičemž některé potřebné pozemky jsou nevyvlastnitelné.

Řešení formou společného podniku se nabízelo, je používáno v cizině. Jde o synergii výstavby metra a rozvoje zájmových lokalit tak, aby rozvoj lokalit nebránil výstavbě, a tuto spíše urychlil. Je například nesmyslné, aby na drahých pozemcích vznikl pouze vestibul metra, když lze takové pozemky využít ekonomicky mnohem výhodněji a vestibul včlenit do budovy. Společný podnik může nabídnout za pozemky tržní cenu až do výše, kam mu to dovolí vlastní ekonomická kalkulace návratnosti. Vzhledem k tomu, že více než polovina kapitálu ve společném podniku bude soukromá, zájem soukromého vlastníka je nejlepší zárukou, že společný podnik nebude vykupovat pozemky za přemrštěné ceny. Ale pouze za takové ceny, které mu ještě zaručí ekonomickou návratnost vloženého kapitálu. A tím i návratnost vložených veřejných prostředků DPP.

Společný podnik bude plně pod kontrolou DPP. Audit společného podniku bude vykonávat stejná společnost, která audituje i DPP a všechny jeho dceřiné společnosti budou zakládány jenom se souhlasem DPP. Pokud by se společný podnik nechoval hospodárně, bude mít DPP všechny nástroje, aby zasáhl. Tím hlavním nástrojem je skutečnost, že představenstvo a dozorčí rada budou muset každý rok schvalovat rozpočet společného podniku.

Při rozhodování představenstva k významnější taxativně vyjmenované problematice je dle stanov společného podniku potřeba souhlas všech členů představenstva a v některých případech ještě navíc předchozí souhlas valné hromady (100 % hlasů).

To jsou následující případy:
• rozhodování o převodu, zatížení nebo nakládání s nemovitostmi a dalšími aktivy společného podniku
• přijetí nebo provedení kapitálové investice, která se nevztahuje na podnikatelskou činnost společného podniku
• založení nebo účast v dceřiné společnosti, poskytnutí prostředků těmto společnostem, personální obsazení statutárních orgánů těchto společností a další rozhodnutí
• jakékoliv nakládání s podíly v dceřiných společnostech
• provedení jakékoli změny rozsahu podnikatelské činnosti (živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění);
• provedení jakýchkoli obchodních transakcí, jejichž hodnota jednorázově nebo kumulativně v rámci jednoho kalendářního roku přesahuje 3.000.000,- Kč a/nebo budou realizovány za období delší než 1 rok
• uzavření vyjmenovaných typů smluv uvedených ve Stanovách
• uzavření jakékoli smlouvy mezi společným podnikem (popř. dceřinou společností) a kterýmkoli z akcionářů nebo s nimi propojenými osobami
• rozhodování o povinnostech společného podniku a/nebo dceřiné společnosti nad rámec běžné obchodní činnosti nebo přesahující běžný obchodní rámec
• schválení ročního rozpočtu Společnosti, včetně investičního plánu
• udělení prokury

• DPP bude nominovat předsedu představenstva a generálního ředitele společného podniku.
• DPP bude mít právo kdykoliv vyměnit svého nominanta v představenstvu a bude partner (Penta) bude muset s výměnou vyslovit souhlas.
• Strategický partner (Penta) bude mít právo nominovat technického a finančního ředitele.
• Strategický partner nebude mít ve smlouvě nárok na jakékoliv smluvní pokuty.
• DPP neručí společnému partnerovi za jakékoliv škody.
• Nárok na náhradu škod ze strany DPP naopak zůstane zachován.

Dozorčí rada musí vždy rozhodovat 100 % všech hlasů a DPP v ní bude mít majoritu.

3. Důvodová zpráva předpokládá založení dceřiných společností společného podniku. Jak je smluvně ošetřeno, že účast Prahy na podnikání nebude ztrátová?

Společný podnik se teprve v budoucnu bude rozhodovat, za jakých okolností vstoupí do projektových dceřiných společností. Může do nich vložit pozemky, ale může je do nich také prodat, nebo pronajmout. Stejně tak může a nemusí do nich vstupovat finančním kapitálem. Podíl společného podniku na projektových společnostech se může pohybovat v rozmezí 0 – 49 %. Toto rozhodování bude plně pod kontrolou DPP. Pokud by tedy developerský projekt vypadal ztrátově, může společný podnik projektové společnosti pozemky pouze odprodat a nevstupovat do ní kapitálově.

4. Jak dlouho – prosím přesné určení v letech bude spolupráce trvat? V předkládaných dokumentech není nikde určena.
• Společný podnik je zakládán na dobu maximálně 15 let.
• Partner (Penta) musí svůj podíl ve společném podniku po 15 letech prodat DPP za 0 Kč.
• DPP může partnera (Pentu) ze společného podniku vyplatit i dřív než za 15 let, pokud s tím partner bude souhlasit.
• Společný podnik musí do čtyř let od zahájení činnosti vykoupit všechny potřebné pozemky, resp. získat k nim práva a získat stavební povolení pro vybudování celé trasy metra I.D. Pokud tento časový limit nesplní, může DPP vykoupit podíl partnera (Penty) za částku odpovídající původně vloženému kapitálu partnera. Partner sám přitom ze společného podniku odejít nemůže.
• Jediná situce, kdy může partner (Penta) ze společného podniku sám odejít bez souhlasu DPP, je, pokud by hlavní město Praha upustilo od záměru postavit trasu I.D pražského metra. V takovém případě bude mít partner (Penta) nárok jen na vrácení svého podílu na základním kapitálu.