Jaká je vazba Natlandu na projekt solárního parku

Společnost North Energy SE, která byla v době vypsané výzvy (do 31. 12. 2009) i podpisu smlouvy (5. 3. 2010) v programu Záruka, byla ovládána prostřednictvím 12 ks listinných akcií na majitele s nominální hodnotou 10 tis. EUR.

Proto bylo v našem textu uvedeno, že šlo o projekt, „kde je těžké dohledat konečného vlastníka tím potvrdit status malého a středního podniku.”

V rámci detailního zkoumání vlastnické struktury byla zjištěna vazba na společnosti Natland následovně.

V rámci analýzy jsme posuzovali vlastnické struktury u společností, které mají být na základě zákonných požadavků evidovány ve veřejném rejstříku. U akciových společností (včetně ovládaných listinnými akciemi na majitele), které mají některého vlastníka s podílem nad nad 20 %, měla být informace o takové ovládající osobě uvedena v příloze účetní závěrky ve veřejném rejstříku.

Tato zákona povinnost nebyla u příjemce podpory dodržena. V povinných dokumentech nebyl vlastník uveden. Z tohoto důvodu jsme vycházeli z informace uvedené přímo v rejstříku, že společnost EUROPEA CAPITAL, SE byla na konci roku 2009 jediným vlastníkem. Dle veřejného registru byl zapsán v období 2. října 2009 až 12. ledna 2010 jako jediným vlastník podpořené společnosti North Energy a.s. společnost EUROPEA CAPITAL, SE, IČ: 279 00 240, Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083. V následujícím období informace o konečném vlastníkovi nebyly ve veřejném rejstříku uvedeny.

Tato společnost byla dle veřejně dostupných informací ovládaná v letech 2009 – 2010 společnostmi SMART Office & Companies, s.r.o. a GOLDEN RIVER, s.r.o., jejichž společníky byly v posuzované době mj. společnosti NATLAND Consulting Group B.V. nebo NATLAND GROUP LIMITED, Kyperská republika.

Termín pro podání projektové žádosti byl dle pravidel vypsané výzvy do 31. 12. 2009. Součástí požadavků na naplnění výběrových kritérií bylo mimo jiné, aby příjemce podnikal v činnostech vymezených poskytovatelem dotace. Do této kategorie patří také výroba a rozvod elektřiny.

Dle notářských zápisů dostupných v rejstříku společnost EUROPEAN CAPITAL, SE (ovládaná nebo spoluovládaná společnostmi NATLAND) rozhodnutím jediného akcionáře několik týdnů před termínem pro podání žádosti o podporu rozšířila předmět podnikání mj. o výrobu elektřiny.

Bez této změny by nebyl žadatel způsobilý pro udělenou podporu ve formě záruky. Právě v tomto kontextu jsme v textu uvedli, že „za projektem stojí skupina Natland…”

V textu jsme proto neuváděli, že společnosti skupiny Natland projekt vlastní. Současně nerozporujeme, že „”Natland je společností, která umí zakládat firmy na míru a prodávat je, což je úplně normální služba.

Nicméně je bezpochyby zřejmé, že bez výše uvedených právních úkonů v době, kdy společnosti Natland ovládaly žadatele o dotaci, by nebyl pro podporu z programu Záruka způsobilý.


Štítky: